อาคารรวมใจภักดิ์


        อาคารรวมใจภักดิ์เมื่อเปิดประตูเข้าไปเจ้าหน้าที่ฝ่ายต้อนรับจะให้ผู้เยี่ยมชม ลงบันทึกการเยี่ยมชมเพื่อเก็บสถิติหลังจากนั้นหากไปกันเป็นหมู่คณะจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายต้อนรับ จะให้ชมวีดีทัศน์แนะนำพิพิธภัณฑ์เมืองเป็นการบรรยายสรุปก่อน จะเข้าชม ต่อจากนั้นก็จะนำไปยังอาคารนิทรรศการทั้งสองหลัง โดยเริ่มต้นที่อาคาร วีระไทยเมื่อเปิดประตูเข้าไปเจ้าหน้าที่ฝ่ายต้อนรับจะให้ผู้เยี่ยมชมลงบันทึกการเยี่ยมชมเพื่อเก็บสถิติ หลังจากนั้นหากไปกันเป็นหมู่คณะ จะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายต้อนรับ จะให้ชมวีดีทัศน์แนะนำพิพิธภัณฑ์เมือง เป็นการบรรยายสรุปก่อนจะเข้าชม ต่อจาก นั้นก็จะนำไปยังอาคารนิทรรศการทั้งสองหลัง โดยเริ่มต้นที่อาคารวีระไทย