อาคารนานัครส


        เป็นอาคารนิทรรศการหมุนเวียน สำหรับจัดแสดงนิทรรศการเรื่องราวต่างๆ