อาคารวีระไทย


        จัดแสดงนิทรรศการแบ่งเป็น ๒ ชั้น เมื่อผ่านประตูเข้าไปจะมีโต๊ะทรายแสดงภูมิประเทศ เมืองนครศรีธรรมราชถัดไปเป็นจอกลม สำหรับชมวีดีทัศน์ประวัติศาสตร์นครศรีธรรมราช ด้านขวาและด้านซ้ายจะมีภาพปูชนียบุคคล ผู้ร่วมสร้างบ้านแปงเมืองทั้งกษัตริย์ นักปกครอง พระภิกษุ ผู้นำทางศาสนาเป็นต้น เพื่อระลึกถึงบุญคุณที่มานะพยายามทำความรุ่งเรืองให้แก่บ้านเมืองนี้

        ชั้นล่าง จัดแสดงประวัติศาสตร์นครศรีธรรมราชตามหลักฐานที่ค้นพบในที่ต่างๆ ตั้งแต่สมัยยุคหินแสดงแหล่งโบราณคด ก่อนประวัติศาสตร์ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยแผนที่ และรูป graphic โบราณวัตถุนอกจากนั้น จัดเป็นบอร์ดแสดงประวัติศาสตร์เมืองนครศรีธรรมราช ตั้งแต่การตั้งถิ่นฐาน ร่อยรอยของชุมชนเมืองโบราณ ชื่อเมืองนครในอดีต สถานีการค้าแห่งคาบสมุทรมลายู จนกระทั่งถึงนครศรีธรรมราช สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

        ชั้นบน ของอาคารวีรไทยเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับศาสนาโดยเน้นศาสนาพุทธที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และแนะนำสถานที่สำคัญ ภายในวัดพระมหาธาตุ ประเพณีสำคัญคู่วัดพระมหาธาตุ ตำนานการสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ และนำเสนอองค์ประกอบทางสถาปัตย กรรมพระบรมธาตุด้วยสื่อ Magic Vision ได้น่าสนใจ อย่างยิ่งอีกด้านหนึ่งจะมีนิทรรศการศาสนาอื่นในเมืองนครมีศาสนาอิสลาม และ ศาสนาพราหมณ์ให้เห็นถึงความหลากหลายที่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว